2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF Download

2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF Download. 토픽 시험에 자주 나오는 빈도를 반영하여 단어를 선별하였고 그에 따른 유의어와반의어 그리고 연결해서 외울 수 있는 관련어도 함께 적어 학습자의 편의를 도왔습니다.

예문은 중고급 수준에서 제시하였고 6 개 언어로 번역하였습니다. 번역은 베트남어로되어 있습니다.

토픽 시험을 준비할 때는 빈도를 참고할 수 있도록 별표로 표시하였고 과제를 할 때는찾기 편하도록 크게는 품사로, 내용에서는 ‘ᄀ, ᄂ, ᄃ’순으로 그 차례를 정하였습니다.

2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF Download

2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF Download
2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF Download

Các từ được chọn theo tần suất xuất hiện thường xuyên trong bài kiểm tra chủ đề, và các từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các từ liên quan có thể kết nối và ghi nhớ cũng được viết để giúp người học thuận tiện.

Các câu ví dụ được trình bày ở trình độ trung cấp và đã được dịch sang 6 ngôn ngữ. Bản dịch bằng tiếng Việt.

Khi chuẩn bị cho bài kiểm tra chủ đề, tần suất được đánh dấu hoa thị để tham khảo và khi làm bài tập, thứ tự các phần của bài phát biểu lớn để dễ tìm hơn và theo thứ tự ‘ᄀ, ᄂ, ᄃ’ trong Nội dung.

Click Download Ebook Tại Đây

Tải thêm sách tại đây: https://taisachdientu.com

Leave a Reply